Ποια είναι κάποια θέματα για τα οποία η Δομή της Καθημερινότητας μπορεί να βοηθήσει μόνο ενημερωτικά;

Κάθε αίτημα  που υποδέχεται η Δομή της Καθημερινότητας είναι σημαντικό και κανένα δεν τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας υπό την έννοια ότι ακόμα κι αν κάποιο σε πρώτη φάση εξέτασής του κριθεί ελλιπές ή ασαφές μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με κάποιο επόμενο μήνυμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία για τον έλεγχό του.

 

Ωστόσο η Ομάδα  της Καθημερινότητας  δεν μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις.

 

 • Η Ομάδα της Καθημερινότητας δεν παρέχει άμεσα νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση.
 • Δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες ερευνητικές, διωκτικές αρχές.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες Εισαγγελικές  και Δικαστικές  Αρχές ή έχει εκδοθεί , ή εκκρεμεί η έκδοση  δικαστικής  απόφασης.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί οι Αστυνομικές Αρχές.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις που βρίσκονται σε διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο, στο θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών εν γένει (Γενικής Κυβέρνησης, Ο.Τ.Α. κ.λπ)
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις που  εξετάζονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ή εν γένει των Ελεγκτικών Σωμάτων της Διοίκησης  που τελούν υπό την αιγίδα του.
 • Δεν διατυπώνει προφορικώς ή γραπτώς άποψη επί του περιεχομένου των υποβαλλομένων θεμάτων.

Πως και πότε επικοινωνεί η Δομή της Καθημερινότητας με τον ενδιαφερόμενο πολίτη;

Κάθε αίτημα  που υποδέχεται η Δομή της Καθημερινότητας είναι σημαντικό και κανένα δεν τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας υπό την έννοια ότι ακόμα κι αν κάποια σε πρώτη φάση εξέτασής του κριθεί ελλιπές ή ασαφές μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με κάποιο επόμενο μήνυμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία για τον έλεγχό του.

Οι χειριστές της Ομάδας της Καθημερινότητας επικοινωνούν με τους πολίτες, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο και μόνο για την περαιτέρω διερεύνηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών και αν αυτό είναι δυνατό, ήτοι αν το υποβαλλόμενο θέμα  είναι επώνυμο και  έχει γνωστοποιηθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σημειώνεται  ότι, κατ’ εξαίρεση,  στις περιπτώσεις που τα θέματα αποστέλλονται με FAX, η τυχόν απαιτούμενη παροχή πρόσθετων  στοιχείων, γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία.

Που μπορώ να κάνω καταγγελίες, και για ποια θέματα;

Γενική Γραμματεία για την Kαταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) συστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29/19-3-2015) και αποτελεί δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αναφέρονται στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.

Επίσης, έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248). Στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχουν μεταφερθεί το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

Οι πολίτες, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται για στοιχειοθετημένες καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως εξής:

 1. Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς επώνυμα  ή ανώνυμα, επισυνάπτοντας τα σχετικά ικανά αποδεικτικά έγγραφα.
 2. Ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας καταγγελία, καθώς και όποιο υλικό τεκμηρίωσης έχετε στη διάθεσή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς , Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα 17671.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Yποβολή αναφοράς στο ccu@cybercrimeunit.gov.gr

11188 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 2310-388772)

210 6991 471 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 213-1527666)

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 11522 Αθήνα (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη)

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Ο ρόλος της ΕΕΤΤ είναι να ρυθμίζει θέματα για την προστασία του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και να επιβάλει τις σχετικές κυρώσεις. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Οι πολίτες, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην ΕΕΤΤ ως εξής:

 1. Ηλεκτρονικά για στοιχειοθετημένες καταγγελίες, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ επώνυμα, επισυνάπτοντας τα σχετικά ικανά αποδεικτικά έγγραφα.
 1. Να υποβάλουν ερωτήματα τηλεφωνικά στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτή:
  210 615 1194 (καθημερινά 09:00-12:00)

Υποβολή Καταγγελίας στην ιστοσελίδα: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/complaints.html

210 615 1194 Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτή (Ώρες Λειτουργίας: 09:00-12:00)

Σε ποίες δομές Ενημέρωσης & Βοήθειας Πολιτών μπορώ να απευθυνθώ, και τι ρόλο επιτελούν;

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

Για την εξυπηρέτηση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μπορείτε να καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό της ΑΑΔΕ:
213-1621000  (Ώρες Λειτουργίας: 7:30 – 17:00).

Ο αριθμός χρησιμοποιείται και για:

 

 • Την Εγγραφή χρηστών, Διαχείριση Λογαριασμού και Εξουσιοδοτήσεων
 • Την υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2, Ε3.
 • Το Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Την Αίτηση Οικογενειακού Επιδόματος Α21

 

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικό ερώτημα:

 

 1. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου/My TAXISnet».

 

 1. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος

 

Ειδικότερα για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς  (Ταμειακές μηχανές, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) μπορείτε να καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό 213-1621133 (Ώρες Λειτουργίας: 7:30-15:00).

213 1621000 (Ώρες Λειτουργίας: 7:30 - 17:00)

Yποβολή ερωτήματος στην ΑΑΔΕ: https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Γραφεία Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών – www.keyd.gov.gr:

Τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών έχουν στόχο να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους λοιπούς ιδιώτες.

Παρέχουν δε και εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη για τις διαδικασίες και την ουσία όσων προβλέπονται στο πρόσφατα ανανεωμένο νομικό πλαίσιο, σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικότερα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών ομάδων. Συνάμα καθοδηγούν και για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με τη συνδρομή αρμόδιων και επίσημων θεσμικών φορέων, κυρίως σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού δυνατοτήτων.

Ήδη λειτουργούν το τρία Γραφεία, στα Κεντρικά της Ειδικής Γραμματείας (Νίκαια), στο Κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά, ενώ σταδιακά θα αναπτυχθεί δίκτυο 120 Γραφείων σε όλη την Επικράτεια.

213.212.57.30 (Τηλέφωνο για ραντεβού)

Θηβών 196-198, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Γραμμή Καταναλωτή 1520 & www.efpolis.gr:

Στην ιστοσελίδα του 1520 είναι δυνατή η 24ωρη υποβολή καταγγελιών που αφορούν α) προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και β) παρεμπόριο .

Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή λειτουργεί η «Γραμμή Καταναλωτή-1520» στην οποία απευθύνονται οι πολίτες κι έχουν τη δυνατότητα να:

 • Υποβάλλουν παράπονα-ερωτήσεις- καταγγελίες
 • Ζητούν συμβουλές
 • Ενημερώνονται για καταναλωτικά ζητήματα

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών, προετοιμάζει και δημοσιεύει έντυπα με χρηστικές οδηγίες και συμβουλές. Οι εκδόσεις της ΓΓΚ, περιέχουν χρήσιμες οδηγίες για διάφορες δραστηριότητες (ταξίδια, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κλπ).

Yποβολή αναφοράς στην ιστοσελίδα www.efpolis.gr

1520 (καθημερινές από τις 09:00 μέχρι τις 15:00)

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 11188 & http://cyberalert.gr:

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Yποβολή αναφοράς στο ccu@cubercrimeunit.gov.gr

210 6991 471 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 213-1527666)

11188 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 2310-388772)

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 11522 Αθήνα (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη)

Ποιες είναι οι Αρχές Διαμεσολάβησης και προστασίας των πολιτών;

Συνήγορος του Πολίτη:

είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες του δημοσίου (όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) (όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ.), των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού ή όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα.

Συμπλήρωση φόρμας υποβολής αναφοράς στο www.synigoros.gr

213 1306 600 (Δε - Πα 08.30πμ-2μμ, Τε έως 4.30μμ)

213 1306 800, 210 7292 129

Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα

Συνήγορος του Καταναλωτή – www.synigoroskatanaloti.gr:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόμενων μερών που υποβάλλεται εντός ενός έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Επίσης, επιλαμβάνεται με όμοιο τρόπο και αιτημάτων των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών και των προμηθευτών που έχουν απορριφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που εφαρμόζονται από άλλους καθιερωμένους φορείς εξώδικης ρύθμισης επί μέρους καταναλωτικών διαφορών. Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών ή αναφορών που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

Στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή διατίθενται ακόμη πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματά τους (π.χ. έντυπο Προστασία ανήλικου καταναλωτή στο διαδίκτυο, Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, Δικαιώματα επιβατών αεροπλάνων, κλπ).

Υποβολή αναφοράς στο grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

210 6460414

Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

Που θα βρω ενημέρωση και συμβουλές για την προστασία των παιδιών;

Συνήγορος του Παιδιού - www.0-18.gr:

Πρόκειται για Ειδική υπηρεσία του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για τα παιδιά που περιέχει πληροφορίες, ενημέρωση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενώ μπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή και παιδιά ή έφηβοι.

Συμπλήρωση φόρμας υποβολής αναφοράς στο www.0-18.gr

800.11.32.000 - τηλέφωνο χωρίς χρέωση για παιδιά (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ - 4:00μμ) • 213 1306703, 213 1306605 - Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ - 4:00μμ) • 213 1306 600 - τηλεφωνικό κέντρο Συνηγόρου του Πολίτη (Δε–Πα: 8:30πμ - 2:00μμ, Τε: 8:30πμ - 4:30 μμ)

Συνήγορος του Πολίτη - Συνήγορος του Παιδιού, Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα Τ.Κ. 10432

Ασφάλεια Ανηλίκων στο Διαδίκτυο – www.cyberkid.gov.gr:

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αναπτύξει την ιστοσελίδα www.cyberkid.gr όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πως μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη η οικογένεια τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών που μας περιβάλλουν και φυσικά του διαδικτύου, ενώ με την εφαρμογή Cyberkid για φορητές συσκευές (APPS) έχει αναπτυχθεί με σκοπό να ενημερώνει καθημερινά τους γονείς και τα παιδιά κάθε οικογένειας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. Παράλληλα, είναι μία διαδραστική εφαρμογή, η οποία δίνει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω της γραμμής Cyber Alert αλλά και μέσω αποστολής άμεσου μηνύματος email, με τη χρήση ενός κουμπιού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ψυχαγωγίας μέσω των διαφόρων παιχνιδιών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για: Android, iOS, Windows.

Μέσω της εφαρμογής CyberKid & Feelsafe για φορητές συσκευές.

Yποβολή αναφοράς στο ccu@cubercrimeunit.gov.gr

11188

210 6991 471

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 11522 Αθήνα

Που θα βρω πληροφορίες για την κοινωνική πολιτική σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα;

Που θα βρω πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Στη σελίδα της ΔΕΔΔΗΕ με πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, καθώς και στους παρακάτω συνδέσμους.

 

 

Που θα βρω πληροφορίες για το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών;

Στη σελίδα της ΔΕΔΔΗΕ με πληροφορίες για τους Ευάλωτους Πελάτες, καθώς και στους παρακάτω συνδέσμους.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Που θα βρω πληροφορίες και οδηγίες για θέματα Υγείας;

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ :

Πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Οι πολίτες με ΑΜΚΑ μπορούν να επισκεφθούν δημόσιους φορείς και να πραγματοποιήσουν εξετάσεις δωρεάν. Για τα φάρμακα ισχύει ό,τι ακριβώς και για τους ασφαλισμένους, δηλαδή 25% συμμετοχή, εκτός και αν εμπίπτει ο πολίτης στις ειδικές διατάξεις που ορίζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για 0% συμμετοχή. Για να ελέγξετε αυτή τη περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ. στην κατηγορία ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ή απευθείας την υπηρεσία ΑΤΛΑΣ.

 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ (ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΟΠΥΥ) :

Εδώ.

 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ :

Για όσα νοσοκομεία είναι συμβεβλημένα με τη συγκεκριμένη εταιρεία τηλεφωνικά στο 1535. Οι δομές που εξυπηρετούνται αναφέρονται σε αυτόν το σύνδεσμο.

Για τα υπόλοιπα νοσοκομεία τα ραντεβού διατίθενται μέσω επικοινωνίας με τη γραμματεία της εκάστοτε δομής.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2017:

Στην επίσημη ιστοσελίδα.

Στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και έπειτα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΔΙΚΑ» και «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ».

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΜΚΑ:

Στα γραφεία ΑΜΚΑ.

 

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΦ  στην υποκατηγορία “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ”.

 

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ :

Για τις διευθύνσεις φαρμακείων ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΥ:

Στα περισσότερα νοσοκομεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα Γραφεία Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας όπου μπορείτε να απευθύνετε παράπονα-ερωτήσεις-καταγγελίες ώστε να αξιολογηθούν αρμοδίως

Διαφορετικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ :

Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123

complaints@eopyy.gov.gr

FAX: 2106871769

Είμαι άνεργος και θέλω να γνωρίζω τα δικαιώματά μου και πως μπορώ να βρω δουλειά

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας για να απευθυνθείτε είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.


Αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

 • των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
 • των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ)
 • των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις θα βρείτε εδώ.


Μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους ανέργους είναι:

Οι δραστηριότητες του ΟΑΕΔ εντάσσονται στις κάτωθι ενότητες:

 • Εγγραφή στα μητρώα του Οργανισμού (Ανέργων, Φυσικών Προσώπων/Εργαζομένων, Εργοδοτών/Επιχειρήσεων, Παρόχων, Μαθητών)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών)
 • EURES – Εργασία στην Ευρώπη
 • Προγράμματα Απασχόλησης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επιδόματα και Παροχές (Παροχές Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας, άλλα βοηθήματα, Επιδότηση Νεοεισερχομένων, Προαιρετική Ασφάλιση/Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Μαθητικές/Φοιτητικές Παροχές)
 • Κοινωνικές Παροχές (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στεγαστική Πολιτική)
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ)
 • Πρωτοβουλίες/Συνεργασίες ΟΑΕΔ με διάφορους φορείς

Οι κατηγορίες πολιτών/φορέων στις οποίες απευθύνεται ο ΟΑΕΔ είναι:

 • Άνεργοι
 • Εργοδότες/Επιχειρήσεις
 • Φυσικά πρόσωπα/Εργαζόμενοι
 • Πάροχοι
 • Κλαδικοί Φορείς/Κοινωνικοί Εταίροι/´& Β΄ βαθμού κ.α.
 • Εκπαιδευόμενοι

Ποια είναι τα δικαιώματα των ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας;

Μπορεί η Δομή της Καθημερινότητας να συνδράμει στην εύρεση εργασίας;

Η Δομή της Καθημερινότητας δεν έχει τη δυνατότητα να υπεισέλθει σε ζητήματα εύρεσης εργασίας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο τομέα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και  στο Δήμο της περιοχής σας (ανακοινώσεις για προγράμματα απασχόλησης, ή  κοινωφελή  εργασία).

Ερωτήματα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Στην Καθημερινότητα έχουν έλθει πολλά αιτήματα πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των πολιτών η Ομάδα της Καθημερινότητας, πλέον των προσωποποιημένων απαντήσεων προς τους πολίτες, ομαδοποίησε τα αναφερόμενα προβλήματα και συνέταξε κάποιες «Συχνές Ερωτήσεις» που απαντούν σε πολλά από αυτά. Οι ερωτήσεις αυτές βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΗΔΙΚΑ για διευκόλυνση των πολιτών δικαιούχων. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτές τις ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να απαντήσουν σε πολλές από τις απορίες σας.

 

 

Ήμουν δικαιούχος του ΚΟΤ, αλλά υποβάλλοντας την αίτηση, εμφανίζεται «δεν είστε δικαιούχος». Γιατί;

Τα κριτήρια για την παροχή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) έχουν τροποποιηθεί και αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018) (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.idika.gr/kot/Home/Contact). Βεβαιωθείτε ότι με βάση τα νέα κριτήρια είστε δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α ή Β.

 

Ο/η σύζυγός μου έχει αποβιώσει και το όνομα της παροχής είναι στο όνομά του/της. Συμπληρώνοντας την αίτηση για το ΚΟΤ, το οποίο δικαιούμαι, εμφανίζεται πρόβλημα στον αριθμό της παροχής.

Εάν στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος, δεν αναφέρεται το όνομα του αποθανόντος, θα πρέπει να γίνει αλλαγή ονόματος στην παροχή και να φαίνεται το όνομα του/της πραγματικού χρήστη της παροχής, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη διασταύρωση των στοιχείων με την ΑΑΔΕ.

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά μου εμφανίζει επισήμανση ότι «η παροχή ρεύματος δεν ανήκει σε κανέναν από τους δύο συζύγους», ενώ η παροχή ρεύματος είναι στο όνομά μου.

Επιβεβαιώστε με τον πάροχό σας και τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ότι αντιστοιχούν τα πλήρη στοιχεία σας στην παροχή σας (π.χ. το ΑΦΜ σας αντιστοιχεί στην παροχή που δηλώνετε). Εάν τα στοιχεία σας είναι ορθώς καταχωρημένα στον ΔΕΔΔΗΕ, και εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο e-mail επικοινωνίας του ΗΔΙΚΑ: kot@idika.gr

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά ο κωδικός της παροχής μου δεν έχει 11 ψηφία. Τι πρέπει να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε τον αριθμό παροχής όπως αναγράφεται σε ένα λογαριασμό ΔΕΗ (οι 11 πρώτοι αριθμοί, χωρίς κενά, χωρίς άλλα σύμβολα). Ο Αριθμός Παροχής είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο. Ο αριθμός παροχής αναγράφεται και σε μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας.

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά εμφανίζει ότι φιλοξενούμαι και δεν δικαιούμαι το ΚΟΤ. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Εάν στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική σας δήλωση εμφανίζεστε ως φιλοξενούμενος, τότε δεν δικαιούστε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά εμφανίζει ότι φιλοξενώ τρίτο άτομο/άτομα και δεν δικαιούμαι το ΚΟΤ. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Στις τελευταίες εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις, τα άτομα που εμφανίζονται φιλοξενούμενα από εσάς, έχουν δηλώσει ότι τα φιλοξενείτε. Οπότε τα κριτήρια συνυπολογίζονται για όλα τα διαμένοντα μέλη του νοικοκυριού. Εάν τα άτομα που εμφανίζονται δεν υπήρξαν φιλοξενούμενοί σας, τότε θα πρέπει να προχωρήσετε σε Διαγραφή/Καταγγελία του/των ατόμων αυτών.

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά μου εμφανίζει επισήμανση «Πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη του αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας», ενώ η παροχή ρεύματος είναι στο όνομά μου.

Επιβεβαιώστε α) με τον πάροχό σας και β) με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ότι αντιστοιχούν τα πλήρη στοιχεία σας στην παροχή σας (π.χ. το ΑΦΜ σας αντιστοιχεί στην παροχή που δηλώνετε).

Η τυχόν αλλαγή του ονόματος ή / και του ΑΦΜ, δε συνεπάγεται την άμεση αναγνώριση τους από το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, απ’ ότι μας ενημέρωσαν και θέλει κάποιες ημέρες για να εμφανιστεί στο σύστημα. Σε περίπτωση που έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες αλλαγής στοιχείων στον πάροχο σας, και η αίτηση σας ακόμα δεν έχει εγκριθεί, μπορείτε να μπαίνετε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ για να κάνετε επανέλεγχο.

 

 

Η μητέρα μου διαμένει σε ιδιόκτητο σπίτι στο χωριό, ενώ εγώ διαμένω σε οικία ιδιοκτησίας της στην Αθήνα. Στη φορολογική μου δήλωση εμφανίζομαι ως φιλοξενούμενη της μητέρας μου. Γιατί δεν μπορεί η μητέρα μου να ενταχθεί στο ΚΟΤ, ενώ το δικαιούται;

Όπως αναφέρεται σαφώς στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018), λαμβάνονται υπόψη «οι τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής». Η φιλοξενία δηλώνεται στη δήλωση του φιλοξενουμένου. Τα κριτήρια για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο συνυπολογίζονται για όλα τα διαμένοντα μέλη του νοικοκυριού. Εάν έχει εσφαλμένα έχετε δηλώσει ότι η μητέρα σας σας φιλοξενεί, τότε κατά τη συμπλήρωση της αίτησης όπου εμφανίζεστε ως φιλοξενούμενο μέρος, θα πρέπει να προχωρήσει σε Διαγραφή/Καταγγελία του ονόματός σας από την οικία της. Εναλλακτικά μπορείτε να προχωρήσετε σε τροποποιητική φορολογική δήλωση. Επιβεβαιώστε ότι στην υποβολή των νέων φορολογικών σας δηλώσεων, τα στοιχεία σας είναι δηλωμένα ορθώς. Σημειώστε ότι αντιμετωπίζεται διαφορετικά η «δωρεάν παραχώρηση» (οικία που έχει παραχωρηθεί σε τρίτο άτομο) από την «φιλοξενία» (διαμένοντα τρίτα άτομα στο ίδιο σπίτι).

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, έχω αναπηρία άνω των 67%, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται όταν συμπληρώνω τα στοιχεία μου και ως εκ τούτου, δεν δικαιούμαι το ΚΟΤ. Γιατί;

Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω προκύπτει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επιβεβαιώστε ότι στην τελευταία φορολογική σας δήλωση εμφανίζεται στον αντίστοιχο κωδικό η αναπηρία. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε τροποποιητική φορολογική δήλωση. Επίσης, επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι ορθώς καταγεγραμμένα και στον ασφαλιστικό σας φορέα (πιστοποίηση αναπηρίας).

 

Η μητέρα μου είναι δικαιούχος του ΚΟΤ, αλλά την φιλοξενώ στο σπίτι μου. Δικαιούται το ΚΟΤ;

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού, και συνυπολογίζονται τα κριτήρια για όλους τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι. Την αίτηση λοιπόν πρέπει να την υποβάλετε εσείς, εάν πληροίτε τα κριτήρια του «πολυπρόσωπου νοικοκυριού» αφού βεβαιωθείτε ότι και η παροχή είναι στο δικό σας όνομα. Σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.

 

Ήμουν δικαιούχος ΚΟΤ, συμπληρώνω τα στοιχεία μου, αλλά εμφανίζεται ότι δεν είμαι πλέον δικαιούχος, λόγω υπερβάλλοντος εισοδήματος.

Τα κριτήρια για την παροχή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) έχουν τροποποιηθεί και αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152: Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018) (www.idika.gr/kot/Home/Contact). Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται στην περίπτωσή σας τα νέα κριτήρια για την χορήγηση ΚΟΤ. Σημειώνεται επίσης ότι όπως αναφέρεται σαφώς στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018) θεωρείται ως Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

 

 

Προσπαθώ να κάνω αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά εμφανίζεται ότι δεν είμαι δικαιούχος, επειδή είχα λάβει επίδομα τέκνων/επίδομα αναπηρίας/κλπ. και ξεπερνώ το εισοδηματικό όριο.

Όπως αναφέρεται σαφώς στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018) θεωρείται ως Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα (π.χ. επίδομα τέκνου) ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

 

 

Είμαι δικαιούχος του ΚΟΤ, διαμένω στο σπίτι του γιού μου, ο οποίος μου το έχει παραχωρήσει δωρεάν, αλλά η παροχή ρεύματος παραμένει στο όνομά του. Πώς μπορώ να συνεχίσω να το λαμβάνω;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του/της υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση να είναι στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο του/της, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της και να αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθείτε στον πάροχό σας ώστε να μεταφέρετε την παροχή στο δικό σας όνομα.

 

Φιλοξενούσα την κόρη μου για ένα διάστημα εντός του έτους 2016, η οποία όμως δεν διαμένει πλέον μαζί μου από τον Ιούλιο του 2016. Όταν συμπληρώνω τα στοιχεία μου, εμφανίζεται ότι «απαιτείται συναίνεση από το μέλος του νοικοκυριού με ΑΦΜ …». Πρέπει να συμπληρώσω «Διαγραφή/Καταγγελία» ή να συναινέσει και η κόρη μου;

Το Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα ενός νοικοκυριού, εξετάζεται όπως αυτό προκύπτει προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής. Δεδομένου ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2017 δεν έχει κατατεθεί ακόμη, θα υπολογισθεί με βάση την δήλωση του 2016, άρα θα πρέπει να συναινέσει και η κόρη σας.

 

Έχω κάνει τη δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, όμως όταν κάνω αίτηση για το ΚΟΤ, εμφανίζονται ξανά τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2016.

Όπως αναφέρεται σαφώς στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018) θεωρείται ως «Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής…» Δηλαδή, εκτός από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι φορολογικές δηλώσεις όλων των μελών του νοικοκυριού (για παράδειγμα και των φιλοξενούμενων μελών) ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών. Επίσης, εάν η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2017 δεν έχει παρέλθει ακόμη (ανεξάρτητα εάν εσείς έχετε καταθέσει τη δήλωσή σας για το 2017) θα εξακολουθούν να εμφανίζονται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (2016).

 

Έχω ενταχθεί στο ΚΟΤ για το έτος 2017. Απαιτείται να κάνω εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά; Τι θα συμβεί εάν δεν κάνω ξανά αίτηση;

Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018), άρθρο 3, παράγραφος 4, «Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου….»

MΔηλαδή, εάν για παράδειγμα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 λήγει στις 30/06/2018 και μέχρι 31/07/2018 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα απεντάσσεσθε από το ΚΟΤ (από 01/08/2018) ακόμη και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.

 

 

www.kathimerinotita.gov.gr

 

kathimerinotita@ypen.gr

210 33 85 100