Ποια είναι κάποια θέματα για τα οποία η Δομή της Καθημερινότητας μπορεί να βοηθήσει μόνο ενημερωτικά;

Κάθε αίτημα  που υποδέχεται η Δομή της Καθημερινότητας είναι σημαντικό και κανένα δεν τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας υπό την έννοια ότι ακόμα κι αν κάποιο σε πρώτη φάση εξέτασής του κριθεί ελλιπές ή ασαφές μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με κάποιο επόμενο μήνυμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία για τον έλεγχό του.

 

Ωστόσο η Ομάδα  της Καθημερινότητας  δεν μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις.

 

 • Η Ομάδα της Καθημερινότητας δεν παρέχει άμεσα νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση.
 • Δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες ερευνητικές, διωκτικές αρχές.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες Εισαγγελικές  και Δικαστικές  Αρχές ή έχει εκδοθεί , ή εκκρεμεί η έκδοση  δικαστικής  απόφασης.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί οι Αστυνομικές Αρχές.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις που βρίσκονται σε διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο, στο θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών εν γένει (Γενικής Κυβέρνησης, Ο.Τ.Α. κ.λπ)
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις που  εξετάζονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ή εν γένει των Ελεγκτικών Σωμάτων της Διοίκησης  που τελούν υπό την αιγίδα του.
 • Δεν διατυπώνει προφορικώς ή γραπτώς άποψη επί του περιεχομένου των υποβαλλομένων θεμάτων.

Πως και πότε επικοινωνεί η Δομή της Καθημερινότητας με τον ενδιαφερόμενο πολίτη;

Κάθε αίτημα  που υποδέχεται η Δομή της Καθημερινότητας είναι σημαντικό και κανένα δεν τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας υπό την έννοια ότι ακόμα κι αν κάποια σε πρώτη φάση εξέτασής του κριθεί ελλιπές ή ασαφές μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με κάποιο επόμενο μήνυμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία για τον έλεγχό του.

Οι χειριστές της Ομάδας της Καθημερινότητας επικοινωνούν με τους πολίτες, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο και μόνο για την περαιτέρω διερεύνηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών και αν αυτό είναι δυνατό, ήτοι αν το υποβαλλόμενο θέμα  είναι επώνυμο και  έχει γνωστοποιηθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σημειώνεται  ότι, κατ’ εξαίρεση,  στις περιπτώσεις που τα θέματα αποστέλλονται με FAX, η τυχόν απαιτούμενη παροχή πρόσθετων  στοιχείων, γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία.

Που μπορώ να κάνω καταγγελίες, και για ποια θέματα;

Γενική Γραμματεία για την Kαταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) συστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29/19-3-2015) και αποτελεί δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αναφέρονται στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.

Επίσης, έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248). Στη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχουν μεταφερθεί το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

Οι πολίτες, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται για στοιχειοθετημένες καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως εξής:

 1. Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα καταγγελιών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς επώνυμα  ή ανώνυμα, επισυνάπτοντας τα σχετικά ικανά αποδεικτικά έγγραφα.
 2. Ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας καταγγελία, καθώς και όποιο υλικό τεκμηρίωσης έχετε στη διάθεσή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς , Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα 17671.

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Yποβολή αναφοράς στο ccu@cybercrimeunit.gov.gr

11188 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 2310-388772)

210 6991 471 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 213-1527666)

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 11522 Αθήνα (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη)

Σε ποίες δομές Ενημέρωσης & Βοήθειας Πολιτών μπορώ να απευθυνθώ, και τι ρόλο επιτελούν;

Γραφεία Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών – www.keyd.gov.gr:

Τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών έχουν στόχο να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους λοιπούς ιδιώτες.

Παρέχουν δε και εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη για τις διαδικασίες και την ουσία όσων προβλέπονται στο πρόσφατα ανανεωμένο νομικό πλαίσιο, σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικότερα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών ομάδων. Συνάμα καθοδηγούν και για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με τη συνδρομή αρμόδιων και επίσημων θεσμικών φορέων, κυρίως σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού δυνατοτήτων.

Ήδη λειτουργούν το τρία Γραφεία, στα Κεντρικά της Ειδικής Γραμματείας (Νίκαια), στο Κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά, ενώ σταδιακά θα αναπτυχθεί δίκτυο 120 Γραφείων σε όλη την Επικράτεια.

213.212.57.30 (Τηλέφωνο για ραντεβού)

Θηβών 196-198, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Γραμμή Καταναλωτή 1520 & www.efpolis.gr:

Στην ιστοσελίδα του 1520 είναι δυνατή η 24ωρη υποβολή καταγγελιών που αφορούν α) προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και β) παρεμπόριο .

Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή λειτουργεί η «Γραμμή Καταναλωτή-1520» στην οποία απευθύνονται οι πολίτες κι έχουν τη δυνατότητα να:

 • Υποβάλλουν παράπονα-ερωτήσεις- καταγγελίες
 • Ζητούν συμβουλές
 • Ενημερώνονται για καταναλωτικά ζητήματα

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών, προετοιμάζει και δημοσιεύει έντυπα με χρηστικές οδηγίες και συμβουλές. Οι εκδόσεις της ΓΓΚ, περιέχουν χρήσιμες οδηγίες για διάφορες δραστηριότητες (ταξίδια, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κλπ).

Yποβολή αναφοράς στην ιστοσελίδα www.efpolis.gr

1520 (καθημερινές από τις 09:00 μέχρι τις 15:00)

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 11188 & http://cyberalert.gr:

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Yποβολή αναφοράς στο ccu@cubercrimeunit.gov.gr

210 6991 471 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 213-1527666)

11188 (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: 2310-388772)

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 11522 Αθήνα (Υποδιεύθυνση Δίωξης Β. Ελλάδος: Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη)

Ποιες είναι οι Αρχές Διαμεσολάβησης και προστασίας των πολιτών;

Συνήγορος του Πολίτη:

είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες του δημοσίου (όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) (όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ.), των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού ή όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα.

Συμπλήρωση φόρμας υποβολής αναφοράς στο www.synigoros.gr

213 1306 600 (Δε - Πα 08.30πμ-2μμ, Τε έως 4.30μμ)

213 1306 800, 210 7292 129

Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα

Συνήγορος του Καταναλωτή – www.synigoroskatanaloti.gr:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόμενων μερών που υποβάλλεται εντός ενός έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Επίσης, επιλαμβάνεται με όμοιο τρόπο και αιτημάτων των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών και των προμηθευτών που έχουν απορριφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που εφαρμόζονται από άλλους καθιερωμένους φορείς εξώδικης ρύθμισης επί μέρους καταναλωτικών διαφορών. Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών ή αναφορών που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

Στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή διατίθενται ακόμη πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματά τους (π.χ. έντυπο Προστασία ανήλικου καταναλωτή στο διαδίκτυο, Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, Δικαιώματα επιβατών αεροπλάνων, κλπ).

Υποβολή αναφοράς στο grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

210 6460414

Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

Που θα βρω ενημέρωση και συμβουλές για την προστασία των παιδιών;

Συνήγορος του Παιδιού - www.0-18.gr:

Πρόκειται για Ειδική υπηρεσία του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για τα παιδιά που περιέχει πληροφορίες, ενημέρωση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενώ μπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή και παιδιά ή έφηβοι.

Συμπλήρωση φόρμας υποβολής αναφοράς στο www.0-18.gr

800.11.32.000 - τηλέφωνο χωρίς χρέωση για παιδιά (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ - 4:00μμ) • 213 1306703, 213 1306605 - Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ - 4:00μμ) • 213 1306 600 - τηλεφωνικό κέντρο Συνηγόρου του Πολίτη (Δε–Πα: 8:30πμ - 2:00μμ, Τε: 8:30πμ - 4:30 μμ)

Συνήγορος του Πολίτη - Συνήγορος του Παιδιού, Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα Τ.Κ. 10432

Ασφάλεια Ανηλίκων στο Διαδίκτυο – www.cyberkid.gov.gr:

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αναπτύξει την ιστοσελίδα www.cyberkid.gr όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πως μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη η οικογένεια τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών που μας περιβάλλουν και φυσικά του διαδικτύου, ενώ με την εφαρμογή Cyberkid για φορητές συσκευές (APPS) έχει αναπτυχθεί με σκοπό να ενημερώνει καθημερινά τους γονείς και τα παιδιά κάθε οικογένειας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. Παράλληλα, είναι μία διαδραστική εφαρμογή, η οποία δίνει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω της γραμμής Cyber Alert αλλά και μέσω αποστολής άμεσου μηνύματος email, με τη χρήση ενός κουμπιού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ψυχαγωγίας μέσω των διαφόρων παιχνιδιών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για: Android, iOS, Windows.

Μέσω της εφαρμογής CyberKid & Feelsafe για φορητές συσκευές.

Yποβολή αναφοράς στο ccu@cubercrimeunit.gov.gr

11188

210 6991 471

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 11522 Αθήνα

Που θα βρω πληροφορίες για την κοινωνική πολιτική της ΔΕΗ;

Που θα βρω πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ;

Στη σελίδα της ΔΕΗ με πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, καθώς και στους παρακάτω συνδέσμους.

 

 

Που θα βρω πληροφορίες για το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών της ΔΕΗ;

Στη σελίδα της ΔΕΗ με πληροφορίες για τους Ευάλωτους Πελάτες, καθώς και στους παρακάτω συνδέσμους.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Που θα βρω πληροφορίες και οδηγίες για θέματα Υγείας;

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ :

Πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Οι πολίτες με ΑΜΚΑ μπορούν να επισκεφθούν δημόσιους φορείς και να πραγματοποιήσουν εξετάσεις δωρεάν. Για τα φάρμακα ισχύει ό,τι ακριβώς και για τους ασφαλισμένους, δηλαδή 25% συμμετοχή, εκτός και αν εμπίπτει ο πολίτης στις ειδικές διατάξεις που ορίζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για 0% συμμετοχή. Για να ελέγξετε αυτή τη περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ. στην κατηγορία ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ή απευθείας την υπηρεσία ΑΤΛΑΣ.

 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ (ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΟΠΥΥ) :

Εδώ.

 

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ :

Για όσα νοσοκομεία είναι συμβεβλημένα με τη συγκεκριμένη εταιρεία τηλεφωνικά στο 1535. Οι δομές που εξυπηρετούνται αναφέρονται σε αυτόν το σύνδεσμο.

Για τα υπόλοιπα νοσοκομεία τα ραντεβού διατίθενται μέσω επικοινωνίας με τη γραμματεία της εκάστοτε δομής.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2017:

Στην επίσημη ιστοσελίδα.

Στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και έπειτα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΔΙΚΑ» και «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ».

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΜΚΑ:

Στα γραφεία ΑΜΚΑ.

 

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΦ  στην υποκατηγορία “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ”.

 

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ :

Για τις διευθύνσεις φαρμακείων ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΥ:

Στα περισσότερα νοσοκομεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα Γραφεία Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας όπου μπορείτε να απευθύνετε παράπονα-ερωτήσεις-καταγγελίες ώστε να αξιολογηθούν αρμοδίως

Διαφορετικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ :

Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123

complaints@eopyy.gov.gr

FAX: 2106871769

Είμαι άνεργος και θέλω να γνωρίζω τα δικαιώματά μου και πως μπορώ να βρω δουλειά

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας για να απευθυνθείτε είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.


Αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

 • των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
 • των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ)
 • των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις θα βρείτε εδώ.


Μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους ανέργους είναι:

Οι δραστηριότητες του ΟΑΕΔ εντάσσονται στις κάτωθι ενότητες:

 • Εγγραφή στα μητρώα του Οργανισμού (Ανέργων, Φυσικών Προσώπων/Εργαζομένων, Εργοδοτών/Επιχειρήσεων, Παρόχων, Μαθητών)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών)
 • EURES – Εργασία στην Ευρώπη
 • Προγράμματα Απασχόλησης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επιδόματα και Παροχές (Παροχές Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας, άλλα βοηθήματα, Επιδότηση Νεοεισερχομένων, Προαιρετική Ασφάλιση/Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Μαθητικές/Φοιτητικές Παροχές)
 • Κοινωνικές Παροχές (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στεγαστική Πολιτική)
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ)
 • Πρωτοβουλίες/Συνεργασίες ΟΑΕΔ με διάφορους φορείς

Οι κατηγορίες πολιτών/φορέων στις οποίες απευθύνεται ο ΟΑΕΔ είναι:

 • Άνεργοι
 • Εργοδότες/Επιχειρήσεις
 • Φυσικά πρόσωπα/Εργαζόμενοι
 • Πάροχοι
 • Κλαδικοί Φορείς/Κοινωνικοί Εταίροι/´& Β΄ βαθμού κ.α.
 • Εκπαιδευόμενοι

Ποια είναι τα δικαιώματα των ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας;

Μπορεί η Δομή της Καθημερινότητας να συνδράμει στην εύρεση εργασίας;

Η Δομή της Καθημερινότητας δεν έχει τη δυνατότητα να υπεισέλθει σε ζητήματα εύρεσης εργασίας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο τομέα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και  στο Δήμο της περιοχής σας (ανακοινώσεις για προγράμματα απασχόλησης, ή  κοινωφελή  εργασία).